Podmienky používania služby

Redakcia Milosť TV si vyhradzuje právo akékoľvek audio alebo video nezverejniť, prípadne zmazať, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky poskytovania a využívania služieb na portáli www.milost.tv (ďalej len „Služby“) prevádzkovanom občianskym združením STM (ďalej len „Podmienky“) pre fyzické osoby a/alebo právnicke osoby (ďalej len „Používateľ“) určujú pravidlá medzi občianským združením STM so sídlom Levočská 2/33, 010 08 Žilina, IČO: 42068959, DIČ: 2022846859 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a používateľom služieb.
  Používateľom sa stane každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a ďalej využíva služby Prevádzkovateľa. Autorizáciou „súhlasím s podmienkami" a finalizáciou procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky.
 2. Služby sú poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
 3. Povinnosti poskytovateľa a Používateľa sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované poskytovateľom. Poskytované služby sú Používateľom používané na vlastné riziko a Používatelia sú oboznámení s tým, že môžu byť vystavení rôznym obsahom, ktoré by mohli byť pre nich nevkusné, nevhodné, urážajúce.

II. Registrácia

 1. Registrácia Používateľa nie je povinná, ale nevyhnutná pre kompletné používanie Služieb, ktoré prevádzkovateľ na webových stránkach poskytuje. Registrácia sa vykonáva cez formulár umiestený na www stránke, ktorá je súčasťou Služieb.
 2. Údaje, ktoré Používateľ vyplní v registračnom procese musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov hneď tieto údaje vo svojom profile upraviť, a to do 30 dní od momentu, kedy zmena údajov nastala.
 3. Používateľ Registráciou vyslovil súhlas so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 4. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže využiť štatistické informácie, ktoré Používateľ poskytol pri Registrácii pre vlastné účely a môže ich poskytnúť tretím stranám.
 5. Prostredníctvom Registrácie vyslovuje Používateľ súhlas s tým, že Služby môžu zahŕňať prepojenie na iné webové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ nemá vplyv na prevádzku iných webových stránok a nie je zodpovedný za ich obsah alebo služby. Iné webové stránky sa môžu riadiť inými pravidlami.
 6. Registrácia umožňuje Používateľovi prístup aj na webové stránky tretích osôb.

III. Storno registrácie

 1. Používateľ je oboznámený a dáva súhlas k tomu, že jeho profil môže byť stornovaný, alebo obmedzený bez predchádzajúceho oznamu a že svoj profil nemôže stornovať sám. Prevádzkovateľ je oprávnený takto konať výnimočne vtedy, ak Používateľ porušuje tieto Podmienky a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ môže tiež stornovať profil Používateľa a to v prípade:
  1. ak po registrácii nedôjde k prvému prihlaseniu do služby v lehote 30 dní.
  2. ak od posledného prihlásenia do systému uplynie 12 mesiacov.
  3. ak Používateľ činí v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  4. ak Používateľ svojou činnosťou obťažuje, alebo obmedzuje kompletné využívanie Služieb ostatných Používateľov.
  5. ak Používateľ svojou činnosťou obmedzuje, alebo preťažuje funkčnosť webových stránok.
 2. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané alebo vygenerované používateľom v službe po neobmedzene dlhú dobu.

IV. Súkromie používateľa

 1. Používateľ dobrovoľne poskytuje poskytovateľovi údaje, privátne údaje včetne osobných údajov podľa úst. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Osobné údaje" a „zákon o ochrane osobných údajov"), za účelom poskytovania služieb Používateľovi, sprístupnenia týchto údajov ostatným Používateľom a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň Používateľ dáva súhlas poskytovateľovi, aby tieto údaje spracovával a používal ich v súlade s úst. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom stornovania registrácie Používateľ vyslovil nesúhlas na spracovanie osobných údajov, pričom poskytovateľ sa zaväzuje tieto údaje použiť podľa úst. zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Privátnymi údajmi Používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú sprístupnené iným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané a pošta, a to v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prihlásenia Používateľa sa nepovažujú za privátny údaj.
 3. Poskytovateľ sa zaviazal neposkytovať privátne údaje a IP Používateľa tretej strane, iba v tom prípade tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

V. Povinnosti Používateľa

 1. Používateľ si je vedomý, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
  1. motivovať k násiliu, skryte alebo otvorene podnecovať nenávisť na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, farby pleti, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.
  2. propagovať vojnu alebo opisovať neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.
  3. skryte alebo otvorene propagovať užívanie omamných látok , jedov, alkoholizmus, alkohol, fajčenie, prekurzorov alebo bagatelizovať následky užívania týchto látok.
  4. používať vulgarizmy, urážky, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.
  5. ohrozovať psychický, fyzický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav.
  6. odosielať príspevky s erotickým obsahom.
  7. propagovať detskú pornografiu.
  8. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov.
  9. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
  10. propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike.
  11. otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom strelivo a zbrane opisovať propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  12. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.
  13. obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 2. Každý Používateľ je sám zodpovedný za svoje príspevky a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom obťažovať ostatných používateľov.
 4. Používateľ nemá za svoje príspevky zverejnené v Službe nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 5. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

VI. Pravidlá pre pridávanie audio-vizuálnych diel

 1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať len diela t.j. fotografie, videá, informácie, dokumenty alebo iné údaje, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
 2. Používateľ nesmie pridávať diela, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.
 3. Pravidlá pre pridávanie diel v horeuvedených bodoch sa vzťahujú na všetky diela, ktoré Používateľ pridáva.
 4. Používateľ výslovne súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže jeho diela ľubovoľne upraviť.
 5. Pridaním Diela Používateľa prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť tieto Diela používateľa používať alebo ich inak zverejnovať.

VII. Odplata

 1. Používateľ nemá povinnosť platiť za služby poskytované Poskytovateľom, s výnimkou platených služieb, pre ktoré sú uvedené doplňujúce pravidlá pre konkrétnu službu s možnými osobitnými dojednaniami o používaní platenej služby, jej cene, záruke za jej poskytovanie a pod.
 2. Pridávaním diel Používateľovi nevzniká nárok na odplatu.

VIII. Reklama

 1. Používateľ sa zaväzuje, že:
  • nebude nič odstraňovať, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na webových stránkach Služby
  • si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
 1. Používateľ súhlasí, že:
  • mu môže byť zobrazovaná reklama na webových stránkach Služby
  • mu môžu byť rozposielané reklamné e-maily

IX. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami na webových stránkach okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné povinnosti.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na webových stránkach Služby, tiež nemá zodpovednosť za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi.
 3. Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti webových stránok Služby. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.
 4. Poskytovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných a tiež platených služieb na webových stránkach na dobu určitú, neurčitú alebo natrvalo. Poskytovateľ má oprávnenie kedykoľvek odstaviť webové stránky, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú tiež oprávnenie kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb poskytovateľa bez predchádzajúceho upozornenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb poskytovateľom a používania služieb Používateľom, majú poskytovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. Ak nastane prípad sankcionovania Poskytovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, Používateľ berie na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu poskytovateľovi v celom rozsahu.
 5. Poskytovateľ môže zmeniť dizajn a obsah poskytovaných Služieb bez predošlého informovania Používateľov, s čím sú Používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

X. Právna zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za akékoľvek chyby v systéme alebo stratu dát cez sieť - internet. Prevádzkovateľ tiež nemá zodpovednosť za činnosť Používateľa a za spôsob, akým jeho Službu využíva.
 2. Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľmi či tretími osobami.
 3. Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Používateľovi vznikli priamo, nepriamo, či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb, zapríčinené zásahom do softvérového systému registrovanou osobou - Používateľom alebo neregistrovanou osobou.

XI. Zmena pravidiel

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že poskytovateľ má právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, Používateľ súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Poskytovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať Používateľov. Tieto pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke poskytovateľa.

XII. Zachovávanie právnych noriem

Používateľ je pri využívaní Služieb na webových stránkach povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa práve nachádza, a takisto aj právne normy Slovenskej republiky. Ak Používateľ poruší právne normy alebo povinnosti uvedené v týchto pravidlách, môže poskytovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (včetne privátnych údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

XIV. Platnosť podmienok

Tieto podmienky nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na webovej stránke Služby www.milost.tv

V Žiline, 25. 5. 2011

MTV:

Napíš nám:

Twitter: